I. Urząd Stanu Cywilnego

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączającej zawarcie małżeństwa
 2. Wniosek o ślub poza lokalem – plener
 3. Wniosek o wydanie Aktu urodzenia
 4. Wniosek o wydanie Aktu małżeństwa
 5. Wniosek o wydanie Aktu zgonu
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 7. Pełnomocnictwo do wpisania aktu stanu cywilnego
 8. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
 9. Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia
 10. Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa
 11. Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu zgonu
 12. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 13. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
 14. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – Akty stanu cywilnego

II. Referat Komunalno-Inwestycyjny i Ochrony Środowiska

 1. Wniosek o informację z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
 2. Wniosek o wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
 3. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
 4. Wniosek o warunki przyłączenia do sieci wodno kanalizacyjnej
 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację przebudowę
 6. Wniosek zajęcie pasa drogowego – prowadzenie robót
 7. Wniosek zajęcie pasa drogowego – umieszczenie urządzeń
 8. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 15.03.2023
 9. Klauzula informacyjna zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew oraz wniosku o wydanie zezwolenia
 10. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
 13. Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

III. Referat finansowy

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia alkoholowego
 2. Wniosek na jednorazowe zezwolenie alkoholowe
 3. Oświadczenie o sprzedaży alkoholu
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni lub niezaleganiu w podatkach
 5. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
 6. Oświadczenie do wniosku o akcyzę
 7. Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
 8. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
 9. Formularz informacyjny o pomocy publicznej do ulgi inwestycyjnej

IV. Deklaracje podatkowe

 1. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 1. DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 1. DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 1. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 1. IN1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 1. IR-1 Informacja o gruntach
 1. IL-1 Informacja o lasach

V. Oświata

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego