I. Urząd Stanu Cywilnego

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączającej zawarcie małżeństwa
2. Wniosek o ślub poza lokalem – plener
3. Wniosek o wydanie Aktu urodzenia
4. Wniosek o wydanie Aktu małżeństwa
5. Wniosek o wydanie Aktu zgonu
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
7. Pełnomocnictwo do wpisania aktu stanu cywilnego
8. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
9. Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia
10. Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa
11. Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu zgonu
12. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
13. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
14. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – Akty stanu cywilnego

II. Referat Komunalno-Inwestycyjny i Ochrony Środowiska

1. Wniosek o informację z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
2. Wniosek o wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
3. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
4. Wniosek o warunki przyłączenia do sieci wodno kanalizacyjnej
5. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację przebudowę
6. Wniosek zajęcie pasa drogowego – prowadzenie robót
7. Wniosek zajęcie pasa drogowego – umieszczenie urządzeń
8.deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 15.03.2023
9. Klauzula informacyjna zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew oraz wniosku o wydanie zezwolenia
10. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
11. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
13. Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

III. Referat finansowy

1. Wniosek o wydanie zezwolenia alkoholowego
2. Wniosek na jednorazowe zezwolenie alkoholowe
3. Oświadczenie o sprzedaży alkoholu
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni lub niezaleganiu w podatkach
5. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
6. Oświadczenie do wniosku o akcyzę
7. Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
8. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
9. Formularz informacyjny o pomocy publicznej do ulgi inwestycyjnej

IV. Deklaracje podatkowe

1. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

2. DR-1 Deklaracja na podatek rolny

3. DL-1 Deklaracja na podatek leśny

4. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

5. IN1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

6. IR-1 Informacja o gruntach

7. IL-1 Informacja o lasach

V. Oświata

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego