INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informacja o osiągniętych poziomach za 2022

Informacja poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 2021

Informacja podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2021

Informacja podmiot odbierający odpady komunalne 2021

Informacja Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Wykaz punktów odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Harmonogram odbioru odpadów – 2024 MIESZKAŃCY

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

2024 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
miesiąc
Rodzaj odpadów Dzień miesiąca
Odpady Komunalne 17 14 12 10 8 5 3/31 28 25 23 20 18
Selektywna – żółte worki 15 12 11 9 7 3 1/30 27 24 21 18 16
Selektywna – niebieskie worki 6 26
Selektywna – zielone worki 30 23 2 24 17
Odpady biodegradowalne brązowe worki 23 16 8 29

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się sprzed posesji w dniu 27.03.2024 r.

Uwaga:

Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach i konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.

Do niebieskich worków można wkładać wyłącznie odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.

Do worków brązowych można wkładać drobno pocięte gałązki, skoszoną trawę oraz odpady biodegradowalne (odpady odbierane będą wyłącznie z worków).

W/w worki z inną zawartością aniżeli przypisana dla danego koloru nie będą odbierane !

Worki można odbierać u kierowcy lub w siedzibie firmy.

Odpady będą odbierane w godzinach 6:00-22:00.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej  osi.

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:

PreZero Service Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka

Tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi Klienta

Harmonogram odbioru odpadów – 2024 FIRMY

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

2024 I II III IV V VI VII VIII IX X XIX XII
miesiąc
Rodzaj odpadów Dzień miesiąca
Odpady Komunalne 4/24 21 20 17 15 12 10 7 4 2/30 27 24
Selektywna – żółte worki 22 19 18 15 13 10 8 5 2/30 28 25 23
Selektywna – niebieskie worki 22 19 18 15 13 10 8 5 2/30 28 25 23
Selektywna – zielone worki 22 19 18 15 13 10 8 5 2/30 28 25 23

Uwaga:

Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i  chemii domowej, puszki po napojach i  konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.

Do niebieskich worków można wkładać wyłącznie odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.

Do worków brązowych można wkładać drobno pocięte gałązki, skoszoną trawę oraz odpady biodegradowalne (odpady odbierane będą wyłącznie z worków).

W/w worki z inną zawartością aniżeli przypisana dla danego koloru nie będą odbierane !

Worki można odbierać u kierowcy lub w  siedzibie firmy. oraz w Urzędzie Gminy Krzyżanów.Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej  osi.

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:

PreZero Service Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka Tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi Klienta

Odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzyżanów zajmuje się wybrana w przetargu firma, którą jest PreZero Service Centrum Sp. z o.o., z siedzibą w Kutnie przy ul. Łąkoszyńskiej 127.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą liczbę osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
Osoby zamieszkujące lokale w zasobach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych nie składają deklaracji samodzielnie. Złożenie deklaracji leży w gestii zarządcy nieruchomości.
Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu lub przesłać na adres Urzędu: Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów Druk deklaracji : deklaracja od 01.05.2023

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości jest obowiązanych złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Zgodnie z Uchwałą XXX/247/2022 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XV/134/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz Uchwałą nr oraz uchwałą nr XXX/248/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XV/135/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, nowe stawki wyniosą odpowiednio:
• 24 zł na miesiąc od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
• 48 zł na miesiąc od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość (w formie opłaty podwyższonej), gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Równocześnie zwalnia się w części stanowiącej 4,17% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym, co stanowi1 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zwolnienie przysługuje właścicielowi nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji, w której zadeklaruje kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. Urz. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.), w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o posiadaniu kompostownika przydomowego na terenie nieruchomości wskazanej w tej deklaracji i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

-nie posiada kompostownika, lub
-nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
-uniemożliwia Wójtowi Gminy Krzyżanów, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o których mowa powyżej, ze stanem faktycznym.

Wójt Gminy Krzyżanów stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa powyżej, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których wyżej.
Właściciele nieruchomości korzystający z ulgi nie mogą oddawać bioodpadów!

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czyli tzw „opłaty śmieciowej” prosimy wpłacać (bez wezwania) w terminach:
1) za I kwartał do dnia 31 marca danego roku;
2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku;
3) za III kwartał do 30 września danego roku;
4) za IV kwartał do dnia 31 grudnia danego roku
w kasie Urzędu bądź przelewem na rachunek Gminy Krzyżanów numerze: BS „Wspólna Praca” w Kutnie Oddział Krzyżanów 50 9021 1018 2002 0100 0185 0015, lub u inkasenta
W przypadku uiszczania opłaty za okres dłuższy niż jeden kwartał, należy wskazać okres za jaki dokonywana jest opłata.

Wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji, mających wpływ na ustalenie wysokości opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości) właściciel nieruchomości jest zobowiązany zgłosić w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, do Referatu Komunalno – Inwestycyjnego pokój nr 7.
Mając na uwadze zasady współżycia społecznego prosimy Mieszkańców o zgłaszanie się do Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku doprowadzi do określenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy uwzględnieniu dostępnych Urzędowi danych.

Pytania, uwagi oraz zapotrzebowanie na pojemniki na odpady komunalne mogą być zgłaszane w Referacie Komunalno – Inwestycyjnym i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Krzyżanów lub pod numerem telefonu: 24 3562904.

 
 

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Metale i tworzywa sztuczne (worek żółty)

Należy wrzucać: Nie należy wrzucać:
 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
 • aluminiowe wieczka
 • etykiety z folii termokurczliwej
 • kapsułki po kawie
 • kartony po napojach
 • koperty z folią bąbelkową
 • styropian niebudowlany
 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Papier (worek niebieski)

Należy wrzucać: Nie należy wrzucać:
 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
 • kartonowe pudła i opakowania
 • kartony po jajkach
 • rurki po papierze toaletowym i ręcznikach
 • torby papierowe (o ile nie są np. zatłuszczone i wykonane z tzw. papieru kredowego)
 • zeszyty
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

Szkło (worek zielony)

Należy wrzucać: Nie należy wrzucać:
 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • opróżnione słoiki bez nakrętek;
 • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • Szkła okularowego
 • Szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • Żarówek i świetlówek
 • Reflektorów
 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • Luster
 • Szyb okiennych i zbrojonych
 • Monitorów i lamp telewizyjnych
 • Termometrów i strzykawek

Bioodpady (worek brązowy)

Należy wrzucać Nie należy wrzucać
 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia
 • części roślin
 • fusy z kawy i herbaty
 • warzywa
 • zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym np. zepsuta zupa)
 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pojemnik/worek czarny)

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.
Do pojemnika “odpady zmieszane” trafiają:
 • gąbki, szmatki
 • kurz z odkurzacza
 • maszynki do golenia
 • mięso, ryby, resztki zwierzęce
 • nabiał, ser, jaja
 • niedopałki papierosów
 • odchody zwierząt
 • olej do smażenia
 • paragony ze sklepu/bankomatu
 • pergamin
 • piasek
 • plastikowe opakowania po tłuszczu
 • porcelana, fajans
 • produkty higieniczne (pieluchy, pałeczki higieniczne, bandaże, podpaski, tampony, wata)
 • produkty skórzane, futrzane
 • torebki po herbacie
 • włosy, sierść, pióra
 • zatłuszczony papier
 • zapalniczka (pusta)
 • zbite naczynia, szklanki, kieliszki
 • zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne
 • zużyte ubrania, tekstylia, obuwie
 • żwirek czy trociny z kuwet dla zwierząt

Czytaj więcej: https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/infografiki