Informacje ogólne

Urząd Stanu Cywilnego w Krzyżanowie
Krzyżanów 10,
99–314 Krzyżanów

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Wójt Gminy Tomasz Jakubowski
tel. 24 356-29-02

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Magdalena Popławska
tel. 24 356-29-03
e-mail: usc@krzyzanow.pl

Godziny otwarcia USC: od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00

Nr konta: 82 9021 1018 0100 0185 2001 0015

BS „WSPÓLNA PRACA” w Kutnie Oddz. Krzyżanów

Druki, wnioski do pobrania

Rejestracja stanu cywilnego jest wykonywana przez gminy w urzędach stanu cywilnego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Gmina jest okręgiem rejestracji stanu cywilnego. W zakresie sporządzania aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu obowiązuje  właściwość miejscowa – akty sporządza się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zdarzenia. Akty stanu cywilnego sporządzane są w wersji elektronicznej w Rejestrze Stanu Cywilnego.

W urzędzie stanu cywilnego załatwisz:

 1. Sporządzenie aktów jeżeli zdarzenie miało miejsce na terenie Gminy Krzyżanów:
  • aktu urodzenia
  • aktu zgonu
  • aktu małżeństwa:
   • ślub cywilny
   • ślub konkordatowy
   • ślub poza lokalem USC
   • ślub z cudzoziemcem
 2. Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego
 3. Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 4. Wpisanie zagranicznego aktu do rejestru stanu cywilnego
 5. Zmiana imienia i nazwiska
 6. Wydawanie zaświadczeń:
  • zaświadczenie o stanie cywilnym
  • zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
  • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
 7. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.
 8. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka.

Od 1 marca 2015 roku obowiązuje ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku prawo o aktach stanu cywilnego Dz. U. z 2020 roku, poz. 463.Ustawa ta wprowadziła wiele istotnych zmian. Do najważniejszych należy umożliwienie złożenia w dowolnym urzędzie stanu cywilnego wniosków w sprawach:

 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego
 • wydania zaświadczenia koniecznego do zawarcia małżeństwa
 • wydania zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą
 • wydania zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
 • zmiany imienia lub nazwiska
 • transkrypcji aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do rejestru stanu cywilnego.

Ponadto odpisy aktów stanu cywilnego mogą być wydawane także w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Opłaty:

Odpis skrócony, wielojęzyczny aktu stanu cywilnego 22,00 zł
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33,00 zł
Sporządzenie aktu małżeństwa 84,00 zł
Opłata dodatkowa za ślub poza lokalem USC 1.000,00 zł
Zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą 38,00 zł
Zaświadczenie o stanie cywilnym 38,00 zł
Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby 24,00 zł
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po transkrypcji 50,00 zł
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia go na wniosek 39,00 zł
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku przeniesienia do rejestru stanu cywilnego wpisu z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 01.01.1946 r. 39,00 zł
Decyzja o zmianie imienia i nazwiska 37,00 zł
Udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł
Inne czynności kierownika USC 11,00 zł
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca 39,00 zł

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)

Informacje szczegółowe

Z rejestru stanu cywilnego wydawane są odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego.

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Odpis wydawany jest osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej.

Jeśli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje on przeniesienia aktu do rejestru stanu cywilnego  w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeśli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu do rejestru stanu cywilnego dokonuje się  w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Krzyżanów lub na konto bankowe:

Zwolnienie z opłaty skarbowej następuje zgodnie z  załącznikiem ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U, z 2019 r. poz. 1000).

Ślub konkordatowy

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa.

Jednak zanim to nastąpi kierownik urzędu stanu cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo wystawia stosowne zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.

Jeśli dokumenty, które są niezbędne do zawarcia małżeństwa, czyli akty urodzeń, małżeństw z adnotacją o rozwodzie (w przypadku osób rozwiedzionych) lub zgonu współmałżonka (w przypadku wdowców) osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, należy dokonać starań, aby Urząd Stanu Cywilnego, w którym zarejestrowano w/w zdarzenie wprowadził akt do rejestru stanu cywilnego.

Opłatę skarbową w wysokości – 84,00 zł., należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Krzyżanów lub na konto bankowe.

Duchowny powinien przekazać dokumenty stanowiące podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia kierownikowi urzędu stanu cywilnego miejsca zawarcia małżeństwa.

Po dokonaniu rejestracji małżeństwa, wydawany jest jeden bezpłatny odpis aktu stanu cywilnego.

Ślub cywilny

Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński przedstawiają do wglądu dowody osobiste oraz składają przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie nie później niż miesiąc przed terminem zawarcia małżeństwa, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.

Jeśli dokumenty, które są niezbędne do zawarcia małżeństwa, czyli akty urodzeń, małżeństw z adnotacją o rozwodzie (w przypadku osób rozwiedzionych) lub zgonu współmałżonka (w przypadku wdowców) osób zamierzających zawrzeć małżeństwo,  należy dokonać starań, aby Urząd Stanu Cywilnego, w którym zarejestrowano w/w zdarzenie wprowadził akt do rejestru stanu cywilnego.

Opłatę skarbową w wysokości 84,00 zł., należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Krzyżanów lub na konto bankowe.

Po dokonaniu rejestracji małżeństwa, wydawany jest jeden bezpłatny odpis aktu stanu cywilnego.

Ślub z cudzoziemcem

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego:

 1. Do wglądu dokument tożsamości.
 2. Zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 3. Odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia.
 4. Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo; jeśli otrzymanie w/w dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 1. Tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
 2. Konsula

Udział biegłego lub tłumacza przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński zapewniają osoby składające te oświadczenia.

Ślub poza lokalem USC

Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński przedstawiają do wglądu dowody osobiste oraz składają przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie nie później niż miesiąc przed terminem zawarcia małżeństwa, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.

Jeśli dokumenty, które są niezbędne do zawarcia małżeństwa, czyli akty urodzeń, małżeństw z adnotacją o rozwodzie (w przypadku osób rozwiedzionych) lub zgonu współmałżonka (w przypadku wdowców) osób zamierzających zawrzeć małżeństwo,  należy dokonać starań, aby Urząd Stanu Cywilnego , w którym zarejestrowano w/w zdarzenie wprowadził akt do rejestru stanu cywilnego.

Opłatę skarbową w wysokości 84,00 zł.,  należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Krzyżanów lub na konto bankowe.

Za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego przez kierownika, należy wnieść opłatę dodatkową w kwocie 1.000,00 zł.

Po dokonaniu rejestracji małżeństwa, wydawany jest jeden bezpłatny odpis aktu stanu cywilnego.

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim, można zawrzeć małżeństwo

Obywatel polski zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo.

Zaświadczenie wydawane jest osobie, której dotyczy.

Zaświadczenie wydaje wybrany przez wnioskodawcę kierownik urzędu stanu cywilnego.

Osoba wnioskująca jest obowiązana przedstawić:

 1. Dokument stwierdzający tożsamość.
 2. Zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Jeśli dokumenty, które są niezbędne do otrzymania zaświadczenia, czyli akt urodzenia, małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (w przypadku osób rozwiedzionych) lub zgonu współmałżonka (w przypadku wdowców),  należy dokonać starań, aby Urząd Stanu Cywilnego, w którym zarejestrowano w/w zdarzenie wprowadził akt do rejestru stanu cywilnego.

Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.

Opłatę skarbową w wysokości 38,00 zł., należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Krzyżanów lub na konto bankowe.

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa

Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed jego zawarciem następuje w dniu zgłoszenia, w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Wniosek składany jest osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w terminie  trzech  miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Opłatę skarbową w wysokości – 11,00 zł, należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Krzyżanów lub na konto bankowe.

Zmiana administracyjna imienia i nazwiska

Osoba zamierzająca dokonać zmiany imienia czy nazwiska składa pisemny wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego oraz do wglądu przedstawia dowód osobisty.

Jeśli dokumenty, które są niezbędne do zmiany imienia/nazwiska, czyli akt urodzenia oraz akt małżeństwa (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński) , należy dokonać starań, aby Urząd Stanu Cywilnego, w którym zarejestrowano w/w zdarzenie wprowadził akt do rejestru stanu cywilnego.

W każdym przypadku przeprowadzane jest postępowanie administracyjne kończące się wydaniem decyzji administracyjnej.
Opłatę skarbową w wysokości 37,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Krzyżanów lub na konto bankowe

Zaświadczenia o stanie cywilnym

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydaje wybrany przez wnioskodawcę kierownik urzędu stanu cywilnego.

Zaświadczenie wydawane jest osobie, której dotyczy.

Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.

Jeśli dokumenty, które są niezbędne do otrzymania zaświadczenia, czyli akt urodzenia, małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (w przypadku osób rozwiedzionych) lub zgonu współmałżonka (w przypadku wdowców), należy dokonać starań, aby Urząd Stanu Cywilnego , w którym zarejestrowano w/w zdarzenie wprowadził akt do rejestru stanu cywilnego.

Opłatę skarbową w wysokości 38,00 zł., należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Krzyżanów lub na konto bankowe.

Sprostowanie, uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

 • Sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych  rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego dotyczącymi tej samej osoby podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

Sprostowania dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego w formie czynności materialno – technicznej.

Podstawą sprostowania jest wcześniejszy akt stanu cywilnego.

Kierownik dokonując sprostowania, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny sprostowanego aktu stanu cywilnego.

Opłatę skarbową w wysokości 39,00 zł., należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Krzyżanów lub na konto bankowe.

 • Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

Uzupełnienia dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego w formie czynności materialno – technicznej.

Podstawą uzupełnienia jest wcześniejszy akt stanu cywilnego.

Kierownik dokonując uzupełnienia, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny uzupełnionego aktu stanu cywilnego.

Opłatę skarbową w wysokości 39,00 zł,. należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Krzyżanów lub na konto bankowe.