Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców

Sposób załatwienia sprawy

Zaświadczenie jest wydawane na wniosek osoby, której dotyczą udostępnione dane. Dopuszcza się wydanie zaświadczenia innej osobie, ale musi ona posiadać pełnomocnictwo do pobrania takiego zaświadczenia. Właściciel/zarządca budynku może otrzymać w formie zaświadczenia tylko informacje o ilości zameldowanych osób.

Informacje uzupełniające

 • Wymagane dokumenty:
  • Podanie o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców,
  • Dowód osobisty, lub paszport
  • W szczególnych przypadkach:
   • tytuł prawny do lokalu lub budynku (dotyczy: najemców, właścicieli, zarządców budynków),
   • pełnomocnictwo.
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia może zostać złożony za pośrednictwem platformy ePUAP.
 • Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
 • Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź podpisem potwierdzonym  podpisem zaufanym w ePUAP.

Termin realizacji

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty:

 • wniosek  o wydanie zaświadczenia,
 • Dowód osobisty lub paszport,
 • Pełnomocnictwo, jeżeli osoba działa przez pełnomocnika,
 • Dowód osobisty lub paszport  pełnomocnika,
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za zaświadczenie,
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeżeli nie podlega zwolnieniu z opłaty,
 • W szczególnych przypadkach: tytuł prawny do lokalu lub budynku (dotyczy: najemców, właścicieli, zarządców budynków).

Opłaty:

Skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17, 00 zł.
Skarbowa za pełnomocnictwo – 17, 00 zł.

Opłata jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Krzyżanowie na konto

Numer konta: 82 9021 1018 0100 0185 2001 0015

BS „WSPÓLNA PRACA” w Kutnie Oddz. Krzyżanów