Urząd Gminy Krzyżanów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://krzyzanow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.06.05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.30

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików PDF/JPG (skan dokumentu),
 • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabo słyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie wyżej cytowanej ustawy,
 • zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane,
 • zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do bieżących zadań,
 • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo – graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących.

Deklarację  sporządzono dnia: 2020.10.30

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020.10.30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny (https://validator.utilitia.pl)

Ułatwienia na stronie dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększania wielkości liter na stronie,
 • możliwość używania skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej:
  HOME – przejście do początku strony,
  END – przejście do końca strony,
  PAGE DOWN – przejście o jeden ekran w dół strony,
  PAGE UP – przejście o  jeden ekran w górę strony,
  ENTER – przejście do aktywnej treści.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt – Izabella Sobolewska email: sekretarz@krzyzanow.pl lub telefonicznie –24 356 29 01. Tą samą drogą można składa wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności:

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl)

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów

Urząd Gminy Krzyżanów mieści się w zabytkowym dworze z II połowy XIX wieku.  Jest to parterowy budynek, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.  Przed wejściem głównym do budynku Urzędu oraz przed wejściem do Urzędu Stanu Cywilnego znajdują się dwustopniowe schody. Nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Szerokość drzwi  nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Toalety znajduje się na parterze wewnątrz budynku i nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille”a. Nie ma też oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem nie ma wydzielonych, oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosparwnościami.

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe.

Informacje dodatkowe

Urząd Gminy Krzyżanów nie udostępnia funkcji tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej