Urząd Gminy Krzyżanów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://krzyzanow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://krzyzanow.pl

Data publikacji strony internetowej: 05.06.2020
Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.09.2020

Status pod względem zgodności:

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików PDF/JPG (skan dokumentu),
 • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabo słyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie wyżej cytowanej ustawy,
 • zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane,
 • zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do bieżących zadań,
 • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo – graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących.

Ułatwienia na stronie dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększania wielkości liter na stronie,
 • możliwość używania skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej:
  HOME – przejście do początku strony,
  END – przejście do końca strony,
  PAGE DOWN – przejście o jeden ekran w dół strony,
  PAGE UP – przejście o  jeden ekran w górę strony,
  ENTER – przejście do aktywnej treści.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację  sporządzono dnia: 30.10.2020

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 30.10.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny (https://validator.utilitia.pl/analysis/5f8aa99dbd1983650300011c)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt – Izabella Sobolewska email: sekretarz@krzyzanow.pl lub telefonicznie –24 356 29 01. Tą samą drogą można składa wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności:

Żądanie powinno zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której żądanie dotyczy,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Rozpatrzenie  zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności  albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedochowanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego tj. Wójta Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów

email: sekretariat@krzyzanow.pl

telefon: 24 356 22 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl)

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów

Urząd Gminy Krzyżanów mieści się w zabytkowym dworze z II połowy XIX wieku.  Jest to parterowy budynek, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.  Przed wejściem głównym do budynku Urzędu oraz przed wejściem do Urzędu Stanu Cywilnego znajdują się dwustopniowe schody. Nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Szerokość drzwi  nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Toalety znajduje się na parterze wewnątrz budynku i nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille”a.. Nie ma też oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem nie ma wydzielonych, oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosparwnościami.
W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe.

Informacje dodatkowe

Urząd Gminy Krzyżanów nie udostępnia funkcji tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej