Wójt Gminy Krzyżanów

mgr inż. Tomasz Jakubowski

Wójt tel. (24) 356 29 02
email: sekretariat@krzyzanow.pl

Wójtem Gminy Krzyżanów od 2006 r. jest Pan Tomasz Jakubowski. Rolnik, żonaty, dwoje dzieci, zamieszkały w Julianowie, gmina Krzyżanów.

Wykształcenie wyższe – absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończone Podyplomowe Studia Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2000 roku zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego na stanowisku specjalisty ds. produkcji i ekonomii wsi na terenie Gminy Krzyżanów.

W latach 2002-2006 Radny Gminy Krzyżanów IV kadencji – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzyżanów. Od 2006 r. pełni funkcje Wójta Gminy Krzyżanów.

Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski przyjmuje interesantów codziennie w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wójt Gminy jako Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wykonywanych przez Wójta należą w szczególności:

 1. Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy.
 2. Opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 3. Określanie sposobu wykonywania uchwał.
 4. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
 5. Wykonywanie budżetu.
 6. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Ponadto Wójt posiada następujące uprawnienia:

 1. Kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią.
 3. Ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
 4. W szczególnej sytuacji może również zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
 5. W przypadku niecierpiącym zwłoki może wydać przepisy porządkowe w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzenia na najbliższej sesji przez radę gminy.
 6. Jednoosobowo składa oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.
 7. Przygotowuje projekt budżetu gminy.
 8. Odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.
 9. Informuje mieszkańców o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych.
 10. Wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Wójtowi przysługuje wyłączne prawo do:

 1. Zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy.
 2. Emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy.
 3. Dokonywania wydatków budżetowych.
 4. Zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy.
 5. Dysponowania rezerwami budżetu gminy.
 6. Blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

W realizacji zadań własnych Wójt podlega radzie gminy.