STYPENDIA SZKOLNE 2020/2021

wpis w: Ogłoszenia | 0

Przypominamy, że  do 15 września 2020 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium

szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie.

W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkanie ucznia na terenie Gminy Krzyżanów.

 

Wnioski na stypendium znajdują się w zakładce- Druki –Oświata.