ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od miesiąca WRZEŚNIA 2020 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 z późn. zm.) Wójt Gminy Krzyżanów zawiadamia, że Rada Gminy Krzyżanów uchwałą nr XV/134/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz uchwałą nr XV/135/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnym kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku;

dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od miesiąca września 2020 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 21,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  • 20,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym – dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – aby skorzystać z niższej stawki opłaty należy złożyć nową deklarację. Właściciele nieruchomości, którzy złożyli wcześniej deklarację o posiadaniu kompostownika nie muszą składać nowych deklaracji.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 42,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata wyliczona w zawiadomieniu na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

Zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Nową deklarację należy złożyć w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku i skorzystania z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami. Skorzystanie z niższej stawki za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady  oraz nie będzie możliwości dostarczania tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.

Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę należy wpłacać bez wezwania na właściwy rachunek bankowy Gminy Krzyżanów o numerze: 50 9021 1018 2002 0100 0185 0015, w kasie Urzędu Gminy Krzyżanów lub u inkasenta.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc wrzesień i kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od miesiąca września 2020 roku.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie dotyczy właścicieli nieruchomości wobec których została wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty. W tych przypadkach właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PRZYPOMINAM

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Referacie Komunalno Inwestycyjnym i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów, pokój nr 7 oraz pod numerem telefonu 24 356 29 04 .

WÓJT

 mgr. inż. Tomasz Jakubowski