OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYŻANÓW

wpis w: Ogłoszenia | 0

Krzyżanów, dnia 11 stycznia 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYŻANÓW

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzyżanów Uchwały Nr XXI/174/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany STUDIUM.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów, w terminie do dnia 12.02.2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanów i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów;  ustnie do protokołu, w Referacie Komunalno-Inwestycyjnym i Ochrony Środowiska UG Krzyżanów, pok. nr 8 (z zachowaniem rygorów sanitarnych); za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@krzyzanow.pl    w terminie do dnia 12.02 2021 r.  

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Krzyżanów.

Wnioski niedotyczące zakresu zmiany studium oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

 

W związku z realizacją przez Wójta Gminy Krzyżanów czynności, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 17a tej ustawy, informuję, że:

  • administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Krzyżanów jest Wójt Gminy Krzyżanów, Krzyżanów10, 99-314 Krzyżanów,
  • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzyżanów (http://www.ugkrzyzanow.bip.org.pl/), w zakładce RODO – klauzula informacyjna,
  • prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Krzyżanów

                                                                                                              Tomasz Jakubowski