Sukces Gminy Krzyżanów

23 października 2023r. Wójt Gminy Tomasz Jakubowski  wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Czekajem oraz Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy:  Wiolettą Szwajewską i Mirosławem Ziębińskim wzięli udział w uroczystej gali  wręczenia nagród XIX edycji Rankingu Samorządów „Rzeczypospolitej”, która odbyła się w Kinie Kultura w Warszawie.

Ranking „Rzeczypospolitej”  jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce.  Celem Rankingu jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w naszym kraju. Oceniane są dokonania lokalnych władz w Polsce pod kątem dbałości o zrównoważony rozwój wspólnoty lokalnej ujmowany w kategoriach: trwałości ekonomicznej  – w obszarze tym oceniane były wskaźniki dotyczące zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych ( w tym dochodów z podatków), sytuacja finansowa gminy,  umiejętności pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania budżetem bieżącym oraz potencjału rozwojowego, trwałości społecznej – w obszarze tym oceniano wydatki na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu, transportu publicznego oraz wymierne efekty tych nakładów (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), trwałości środowiskowej – w obszarze tym oceniano nakłady na zieloną infrastrukturę, efektywność gospodarki wodno – kanalizacyjnej, poziom selektywnej zbiórki odpadów.

W 2023 roku oceniano gminy pod kątem 30 wskaźników wyliczonych na podstawie publicznie dostępnych baz danych Głównego  Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów. O ostatecznej pozycji w rankingu decydowała suma punktów w poszczególnych obszarach oceny.

W kategorii gmin wiejskich Gmina Krzyżanów uplasowała się na bardzo wysokim IX miejscu na 1513 gmin w Polsce.  Dyplom oraz gratulacje na ręce Wójta Gminy Krzyżanów Tomasza Jakubowskiego złożył Przewodniczący Kapituły były Premier RP prof. Jerzy Buzek.

Pozostałe gminy z Powiatu Kutnowskiego uplasowały się na następujących pozycjach: Nowe Ostrowy 18 miejsce, Strzelce – 365 miejsce, Bedlno – 415 miejsce, Łanięta 791 miejsce, Kutno 1181 miejsce, Oporów 1389 miejsce.

Tak wysoka pozycja w rankingu świadczy o dbałości władz gminy w szczególności o jakość życia mieszkańców, wsłuchiwaniu się w ich głosy i potrzeby, ale również świadczy o bardzo dobrym rozwoju gminy w każdym obszarze działania samorządu.

„Tę nagrodę dedykuję wszystkim mieszkańcom Gminy Krzyżanów. To prestiżowe wyróżnienie mogliśmy osiągnąć tylko dzięki ciężkiej, wieloletniej, systematycznej pracy, dzięki trafnym decyzjom wspierającym rozwój Gminy, udanym inwestycjom zwiększającym komfort życia mieszkańców, wzajemnym zrozumieniu, zgodzie, która panuje w Radzie i całej Gminie. Na ten sukces pracowaliśmy wszyscy: mieszkańcy Gminy Krzyżanów, pracownicy Urzędu Gminy, sołtysi jak też Rada Gminy Krzyżanów”– mówi Wójt Gminy Tomasz Jakubowski.