Kolejne inwestycje w Gminie Krzyżanów

Na wniosek Wójta Gminy Krzyżanów – w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Gmina Krzyżanów została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania  dofinansowania  na wsparcie inwestycji w ramach programu w zakresie:

  • Renowacja budynku Plebani w Kaszewach Kościelnych. Opis inwestycji: Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku Plebani poprzez wykonanie robót, między innymi taki jak: wymiana uszkodzonego tynku i położenie izolacji cieplnej wraz z otynkowaniem budynku. Demontaż i montaż rur spustowych, wymiana okien piwnicznych i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piwnicy. Wykonanie instalacji odgromowej, obróbki blacharskie, malowanie tynków zewnętrznych farbami silikatowymi. Wymiary budynku: 23mx16M i wysokość ok.5,1m. Budynek Plebani pochodzi z II połowy XIX wieku (ganek z okresu międzywojennego), wpisany do ewidencji zabytków z dniem 1.09.1982 roku.
  • Renowacja zabytkowego ołtarza głównego w Kościele św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych. Opis inwestycji: Ołtarz główny pochodzi z II połowy XVIII wieku. Stanowi zabytek ruchomy wchodzący w skład wyposażenia Kościoła Parafialnego w Łękach Kościelnych, wpisany do rejestru zabytków w dniu 13.11.1970 roku, pod. poz. 94/31/1. Ze względu na zniszczenia ołtarz w ramach inwestycji zostanie poddany renowacji i zabezpieczeniu.
  • Rewitalizacja pomieszczeń zabytkowego dworu w Krzyżanowie (wymiana instalacji c.o.). Opis inwestycji: Inwestycja obejmuje rewitalizacje poprzez modernizację wnętrza zabytkowego dworu w Krzyżanowie. W ramach zadania zostanie wykonana inwentaryzacja budowlana, prace remontowe i wykonana miedzy innymi wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z źródłem ciepła. Budynek dworu został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 592 – decyzja WKZ w Płocku z dnia 20.06.1988r.
  • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie. Opis inwestycji: Zadnie dotyczące modernizacji budynku szkoły w Krzyżanowie polega między innymi na: rozbudowie budynku o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne wraz z ciągami komunikacyjnymi, co jest odpowiedzią na dostosowanie pomieszczeń dla większej ilości dzieci, które będą uczyć się w szkole w Krzyżanowie.
  • Dostawa i wymiana wodomierzy wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w gminie Krzyżanów. Opis inwestycji: W ramach inwestycji zostanie wykonane miedzy innymi: dostawa i montaż wodomierzy wraz z osprzętem i możliwością odczytu radiowego w ramach sytemu elektronicznego odczytu poboru wody. W ramach inwestycji wykonana zostanie także przebudowa fragmentu sieci wodociągowej. Inwestycja obejmuje również wykonanie stosownej dokumentacji projektowo – technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji.

Przyszłe dofinansowanie  zostanie udzielone po spełnieniu przez gminę Krzyżanów licznych warunków – w  szczególności: ogłoszenie postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie

Wykonawcy inwestycji w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia  zakwalifikowania do dofinansowania (udostępnienia wstępnej promesy inwestycyjnej), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz dodatkowo:  zapewnienie finansowego udziału własnego gminy  w kwocie nie niższej niż wymagany udział,  zgodnie z regulaminem dofinansowania; zapewnienie, że inwestycja, której dotyczyć będzie postępowanie przetargowe będzie tożsama z nazwą i opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie; bieżące informowanie Banku Gospodarstwa Krajowego o podjętych czynnościach przez gminę związanych z realizacją inwestycji. Dodatkowo  gmina musi spełnić spełnienia szereg wymagań szczególnych wynikających z prawa zamówień publicznych. Wszystkie inwestycje mają być zrealizowane w latach 2024 – 2025.