UWAGA KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

wpis w: Informacje, Ogłoszenia | 0

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Krzyżanów  uprzejmie  informuje,  że  od marca 2023 r. na terenie całej gminy będą prowadzone kontrole w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrola polegała będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do okazania dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanów tj. zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe należy opróżniać z taką częstotliwością, aby nie doszło do przepełnienia zbiorników, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, jeśli nie posiadamy instrukcji osadów ściekowych należy pozbywać się nie rzadziej niż raz na rok, co także musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj.  okazanie posiadanych dowodów uiszczania opłaty za wywóz osadów ściekowych.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje w/w obowiązków podlega karze grzywny do 5 000,00 zł.

Jednoczenie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu. Właściciele nieruchomości powinni na bieżąco sprawdzać wypełnienie i szczelność zbiorników. Niedopuszczalne jest korzystanie ze zbiorników na ścieki zbudowanych z kręgów betonowych bez dna lub nieszczelnych zbiorników innego rodzaju. W tym przypadku może wystąpić konieczność montażu nowego, szczelnego zbiornika.

NIEDOPUSZCZALNE JEST, BY ŚCIEKI Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH BYŁY GROMADZONE I WYWOŻONE WSPÓLNIE Z GNOJÓWKĄ LUB GNOJOWICĄ NA GRUNTY ROLNE.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Krzyżanów.

Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków:

 1. „EKO-WÓZ” Usługi Asenizacyjne, Barbara Zabłocka, ul. Łąkoszyńska 198, 99-300 Kutno
 2. PHU. Szczepan Lewandowski, Konary 1, 99-314 Krzyżanów
 3. UNION MACH Łukasz Grzeszkowiak, Krzyżanówek 11, 99-314 Krzyżanów
 4. „KONSTANS” Zbigniew Szymański ul. Łąkoszyńska 230, 99-300 Kutno
 5. EKO-TRANS Ireneusz Swenderski, ul. Wodna 19, 99-300 Kutno
 6. EKO-TOM Tomasz Przybysz, Świechów-Parcel 22, 99-322 Oporów
 7. Paweł Lewandowski Przedsiębiorstwo Usługowe PRL-MAX, Szewce Walentyna 23A, 99-311 Bedlno
 8. OLMEL Karol Olesiński Wały A Nr 1, 99-314 Krzyżanów
 9. Joanna Kowalczyk Wywóz Nieczystości Płynnych , Siemienice 64, 99-314 Krzyżanów
 10. EKO TRANS Rafał Kubiak Wojszyce 44, 99-311 Bedlno
 11. COLDSHIP SP Z O.O. Zawady 16j, 99-314 Krzyżanów
 12. KAMRO Katarzyna Mrowicka, ul. Sikorskiego 1, 99-300 Kutno