NABÓR NA PRACOWNIKA ELEKTRYK – AUTOMATYK S.U.W ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

wpis w: Ogłoszenia | 0

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Krzyżanów  poszukuje pracownika  na stanowisko: elektryk – automatyk – operator urządzeń Stacji Uzdatniania Wody w Krzyżanowie oraz Oczyszczalni Ścieków w miejscowościach Ktery i Łęki Kościelne

 • Zatrudnienie na umowę zlecenie – wymiar czasu pracy do ustalenia
 • Miejsce wykonywania pracy: Krzyżanów, Ktery , Łęki Kościelne

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie techniczne – elektryk, automatyk
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Umiejętność samodzielnego ustalania przyczyn awarii elektrycznych oraz skutecznego i szybkiego ich usuwania;
 • Świadectwo kwalifikacyjne SEP gr. 1, pkt. 2,5,7 i 9;E,D;
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacja techniczną i schematami elektrycznymi;
 • Doświadczenie w zakresie instalacji elektrycznych, rozdzielnic, systemów sterowania;
 • Diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych;
 • Znajomość automatyki przemysłowej i aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • Umiejętność analizy oraz praktycznego rozwiązywania problemów technicznych;
 • Posiadanie stanu zdrowia umożliwiającego zatrudnienie na oferowanym stanowisku;
 • Znajomość obsługi komputera

 

Wymagania dodatkowe:

 • Dyspozycyjność ( wykonywanie comiesięcznego przeglądu urządzeń oraz dojazd na wezwanie telefoniczne w razie wystąpienia awarii)
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presja czasu;
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość przepisów bhp i ppoż.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i umiejętności;
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • dokumenty poświadczające staż pracy;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nie karalności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

Oferujemy:

 • Comiesięczne wynagrodzenie według ustalonego wymiaru czasu pracy i stawki
 • Długookresową współpracę
 • przyjazną atmosferę pracy;

 

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Urzędzie Gminy Krzyżanów – w sekretariacie w godzinach 7:00 – 15:00  lub pocztą w terminie do dnia 31.03.2021r. do godz. 15.00.  (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko elektryk-automatyk” na podany adres:  Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zastrzegamy sobie prawo do praktycznego sprawdzenia zadeklarowanych przez kandydatów umiejętności. Po zakończeniu procesu naboru oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone w terminie 1 miesiąca po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

Dodatkowe informacje pod nr tel.  24 356 29 06

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.