II ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PO SP. W MICINIE

wpis w: Ogłoszenia | 0

INFORMACJA O  OGŁOSZENIU O  ROKOWANIACH

Na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust.2 i art. 39 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 1990 z 2021 poz. 11 i 234) oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1490 oraz z 2020 r. poz. 1698) Wójt Gminy Krzyżanów ogłasza drugie rokowania na sprzedaż  nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów.

  1. Przedmiotem rokowań jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po szkole podstawowej w miejscowości Micin, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 15/4 o pow. 0,74 ha, położona w miejscowości Micin, obręb geodezyjny Micin, stanowiąca własność Gminy Krzyżanów, stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej numer LD1K/00030862/1. Budynek częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Ściany murowane z cegły pełnej, budynek w całości poddany termomodernizacji w roku 2015. Powierzchnia użytkowa budynku 721,83 m².  Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów przyjętego uchwałą Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 sierpnia 2003 r. określone oznaczeniem 5.UO.30 – teren usług oświaty .
  2. Cena wywoławcza do rokowań nieruchomości zabudowanej w miejscowości Micin, działka nr 15/4 obręb geodezyjny Micin wynosi 800 000,00 zł (osiemset tysięcy złotych 00/100)   + podatek 23 %VAT.
  3. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki, której wysokość ustalono w kwocie 80.000,00 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy nr: 55 9021 1018 0100 0185 2001 0016 B.S Wspólna Praca w Kutnie Oddział w Krzyżanowie do dnia 14 lipca 2021 roku do godz. 15.00. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku bankowym Urzędu Gminy Krzyżanów. Wpłata zaliczki przez uczestnika stanowi potwierdzenie przyjęcia warunków rokowań, zapoznania się z dodatkowymi informacjami o przedmiocie rokowań  oraz  zgodę na zawarcie umowy.
  4. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Krzyżanów pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach zawierającego oferowaną cenę w kwocie nie niższej niż cena wywoławcza do dnia 14 lipca 2021 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z napisem: „Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po szkole podstawowej w Micinie oznaczonej numerem działki 15/4 o pow. 0,74 ha obręb Micin”
  5. Rokowania ze zgłoszonymi uczestnikami odbędą się 19 lipca 2021 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzyżanów.
  6. Wójtowi Gminy Krzyżanów przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
  7. Niniejsza publikacja jest Informacją o ogłoszeniu o rokowaniach – pełna treść ogłoszenia, regulamin rokowań dostępny jest na stronie internetowej BIP Krzyżanów oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanów – tablica ogłoszeń oraz  pokój nr 9 w godzinach 7:00- 15:00.
  8. Bliższych informacji na temat rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzyżanów pokój nr . 9, Tel. /024/ 356 29 06

Krzyżanów, dnia 25 marca 2021 roku

WÓJT

/mgr.inż Tomasz Jakubowski/

Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż nieruchomości

Regulamin II Rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie o komisji ds rokowań