Nowe taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla Gminy Krzyżanów

Gmina Krzyżanów informuje, że taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Krzyżanów na okres 3 lat, ustalona decyzją nr WA.RZT.70.142.2023/6 z dnia 25.03.2024, została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 18 kwietnia 2024 roku i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia,
tj. od 25 kwietnia 2024 roku (zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

 I   WYSOKOŚĆ CEN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

 Taryfowa grupa odbiorców Okres obowiązywania nowych taryf
L.p.25.04.2024-24.04.202525.04.2025-24.04.202625.04.2026-24.04.2027
1W12,86 zł/m³2,90 zł/m³2,92 zł/m³
2W22,91 zł/m³2,94 zł/m³2,97 zł/m³
3W32,93 zł/m³2,94 zł/m³2,95 zł/m³
.

*podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 8% podatku VAT

II   WYSOKOŚĆ CEN ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 Taryfowa grupa odbiorców Okres obowiązywania nowych taryf
L.p.25.04.2024-24.04.202525.04.2025-24.04.202625.04.2026-24.04.2027
1K18,35 zł/m³8,38 zł/m³8,40 zł/m³
2K28,34 zł/m³8,36 zł/m³8,38 zł/m³
.

*podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 8% podatku VAT

Dodatkowo informujemy, iż na wniosek Wójta Gminy Tomasza Jakubowskiego Rada Gminy Krzyżanów podjęła uchwałę w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków .

W myśl uchwały :

  • od dnia 25 kwietnia 2024 roku dopłata do 1 m³ ścieków wynosić będzie dla Grupy K1 2,85 zł netto. Cena 1 m³ ścieków po uwzględnieniu dopłaty wynosić będzie 5,50 zł netto.
  • od dnia 25 kwietnia 2024 roku dopłata do 1 m³ ścieków wynosić będzie dla Grupy K2 2,84 zł netto. Cena 1 m³ ścieków po uwzględnieniu dopłaty wynosić będzie 5,50 zł netto.
  • dopłata do 1 m³ ścieków będzie obowiązywała do 31 grudnia 2024 r.

III  Taryfowe grupy odbiorców usług

Podział na taryfowe grupy odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Oznaczenie grupyOpis taryfowej grupy odbiorców
Grupa W 1Grupa ta obejmuje gospodarstwa domowe pobierające wodę na cele socjalno -bytowe, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego , w 3- miesięcznym okresie rozliczeniowym .
Grupa W 2Grupa ta obejmuje Gminę i jej  jednostki budżetowe , jednostki oświaty i kultury, przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną , handlową i usługową pobierających wodę do celów związanych z prowadzoną działalnością i rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego   , w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W 3Grupa ta obejmuje Gminę pobierającą wodę na cele p/poż wynikające z art.22 ustawy. rozliczaną na podstawie półrocznych raportów składanych przez OSP. 
.

Podział na taryfową grupę odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Oznaczenie grupyOpis taryfowej grupy odbiorców
Grupa K 1Grupa ta obejmuje gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe do kanalizacji , rozliczanych jako równą ilości wody pobranej na podstawie wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego , w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Grupa ta obejmuje mieszkańców  Łęk Kościelnych  
Grupa K 2Grupa ta obejmuje gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe do kanalizacji , rozliczanych jako równą ilości wody pobranej na podstawie wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego , w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Grupa ta obejmuje mieszkańców Kter.  
.