Najładniejszy przydomowy ogród

Regulamin konkursu

pod nazwą „NAJŁADNIEJSZY OGRÓD W GMINIE KRZYŻANÓW”

§ 1

Cele konkursu

Cele konkursu pod nazwą „NAJŁADNIEJSZY OGRÓD W GMINIE KRZYŻANÓW”, zwanego dalej konkursem:

 1. promocja dbania o swoje najbliższe otoczenie wśród mieszkańców gminy;
 2. poprawa estetyki posesji;
 3. poprawa stanu czystości, ładu i porządku;
 4. promocja pomysłowości i nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, mających wpływ na podniesienie estetyki własnych posesji oraz całej gminy.

§ 2

Organizator konkursu i uczestnicy

 1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Krzyżanów.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy pełnoletni gminy Krzyżanów, będący właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, na których znajdują się zgłaszane do konkursu ogrody.

§ 3

Komisja konkursowa

 1. Nagrody przyznaje komisja konkursowa.
 2. Komisja konkursowa przyzna nagrody w kategorii najładniejszy ogród w gminie Krzyżanów.
 3. Komisja konkursowa ocenia ogrody na podstawie kryteriów określonych w § 6 pkt 2.
 4. Do zadań komisji należy w szczególności:
 5. osobiste obejrzenie ogrodów zgłoszonych do konkursu;
 6. wybór ogrodów nominowanych do zajęcia I, II, III miejsca;
 7. wybór ogrodu do zajęcia I miejsca.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

§ 4

Zgłoszenia

 1. Wymogiem koniecznym uczestnictwa w konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:
 2. dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik do Regulaminu) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@krzyzanow.pl lub złożenie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Krzyżanów w wyznaczonym terminie. Karty można pobrać ze strony www.gminakrzyzanow.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Krzyżanów (pokój nr 7),
 3. udostępnienie ogrodu komisji konkursowej, celem jego obejrzenia i sfotografowania. Przedstawiciel komisji konkursowej skontaktuje się z uczestnikiem telefonicznie, celem umówienia dogodnego dla obu stron terminu spotkania. W przypadku, gdy trzykrotna próba skontaktowania się z uczestnikiem nie powiedzie się lub uczestnik odmówi wpuszczenia do ogrodu Komisji konkursowej lub fotografa, zostanie zdyskwalifikowany z dalszego udziału w konkursie.
 4. Zalecane jest dołączenie do karty zgłoszenia maks. 5 zdjęć ogrodu. Należy je dostarczyć                w formie cyfrowej lub wydrukowanej. Zdjęcia w formie cyfrowej powinny być przesłane drogą e-mailową, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia w formacie. Zdjęcia w formie wydrukowanej w kolorze powinny zostać dostarczone, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Wszystkie fotografie muszą być opisane (dane właściciela ogrodu i data,                    w którym były wykonane oraz krótka informacja, co przedstawiają).
 5. Dostarczenie podpisanej karty zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego regulaminu konkursu.
 6. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko jeden ogród.
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ogrodu do konkursu ponoszą uczestnicy.

§ 5

Harmonogram konkursu

 1. Konkurs zostaje ogłoszony dnia 27 kwietnia 2024 r.
 2. Termin zgłoszenia poprzez dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia i ewentualnych zdjęć mija dnia  17 maja 2024 r. o godzinie 15.00.
 3. Wyniki konkursu wraz ze zdjęciami zwycięskich ogrodów zostaną opublikowane najpóźniej do dnia 30.06.2024 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzyżanów (www.gminakrzyzanow.pl) oraz na portalu społecznościowym Facebook – profil „Gmina Krzyżanów”.
 4. Termin i miejsce uroczystości wręczenia nagród: 14 czerwca 2024 r. , godzina zostanie podana uczestnikom telefonicznie.

§ 6

Kryteria oceny

 1. Jako kryteria oceny przyjmuje się system punktacji od 1 do 10, w każdym z kryteriów określonych w ust. 2. Suma uzyskanych punktów stanowi podstawę oceny końcowej. Zwycięzcą konkursu zostaje ta osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów.
 2. Komisja konkursowa oceni zgłoszenia do konkursu według następujących kryteriów: 1)krzewy ozdobne – maks. 10 pkt; 2) trawniki – maks. 10 pkt; 3) rabaty kwiatowe – maks. 10 pkt; 4) elementy dekoracyjne (pergola, oczko wodne, kwietniki, pojemniki z kwiatami,  5) skalniaki, itp.) – maks. 10 pkt; 6) altanki, ławeczki, grill – maks. 10 pkt.
 3. Każdy z członków komisji konkursowej przyznaje punkty od 1 do 10 za stopień spełnienia poszczególnych kryteriów.
 4. Następnie komisja konkursowa ustala średnią punktów przyznaną przez członków komisji dla każdego z kryterium.
 5. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 50 pkt.
 6. O zajętym przez uczestnika miejscu w konkursie decyduje suma uzyskanych punktów.
 7. Od oceny komisji konkursowej nie można się odwołać.

§ 7

Nagrody

 1. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 2. Za zajęcie miejsca I, II i III zostaną przyznane nagrody.

§ 8

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Tożsamość AdministratoraAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krzyżanów z siedzibą w Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów.
Dane kontaktowe IODAdministrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony  Danych,                    z którym można skontaktować się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej – adres email: inspektor@kiodo.pl
Cele przetwarzania oraz podstawa prawnaDane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie – zgłoszenie udziału w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wizerunek uczestników konkursu może być przetwarzany w celach informacyjnych i promocyjnych na podstawie pisemnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcy danychPana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym, współpracującym          z Gminą Krzyżanów podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane laureatów konkursu będą opublikowane na stronie internetowej i profilu społecznościowym Urzędu Gminy Krzyżanów
Okres przechowywania danychDane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz przedawnienia roszczeń z nimi związanych.
Pani/Pana prawaPrzysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegoPrzysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych       z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Informacja o wymogach ustawowych podania danychPodanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub możliwości opublikowania relacji z konkursu zawierającej Pani/Pana wizerunek.