Wywóz zastępczy nieczystości ciekłych

wpis w: Informacje

UWAGA: OD DNIA 09.08.2023 R. GMINA BĘDZIE ZOBOWIĄZANA REALIZOWAĆ WYWÓZ ZASTĘPCZY NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRZYŻANÓW , KTÓRZY NIE REALIZUJĄ WSKAZANEGO OBOWIĄZKU WE WŁASNYM ZAKRESIE.

Szanowni Państwo,

Pozbywanie się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do rowu, na pole, czy też na własne podwórko prowadzi do degradacji lokalnego środowiska. W najbliższym otoczeniu takich posesji tj.: w glebie, wodzie, na roślinach, pojawiają się groźne bakterie i wirusy, które roznoszą ludzie i zwierzęta. Dzieci bawiące się na podwórku narażone są na bezpośredni kontakt z bakteriami kałowymi takimi jak E.Coli i Salmonella.
Charakterystyczne dla zatrucia bakterią E. coli objawy to kurczowe bóle brzucha, nudności, wymioty, krew lub śluz w kale. U niektórych osób dochodzi też do uszkodzenia nerek, płuc oraz mózgu i serca, co może doprowadzić nawet do zgonu. Pałeczki okrężnicy mogą nawet skazić warzywa. Niestety, mycie ich przed jedzeniem nie zapewnia pełnej ochrony.
Objawy zakażenia salmonellą to: bóle brzucha, gorączka, silna biegunka, nudności i wymioty. Człowiek bardzo szybko opada z sił i nie jest w stanie nawet chodzić. Starsze osoby i dzieci mogą się odwodnić, więc często konieczna bywa hospitalizacja.
Tego typu ścieki, oprócz bakterii kałowych, mogą zawierać pochodzące z detergentów fosforany i azotany, które dostają się do gleby i wód gruntowych, powodując ich skażenie. Z gleby, do której wlewane są ścieki, szkodliwe substancje są wymywane przez wody podziemne, w których następuje wzrost mineralizacji i woda staje się coraz twardsza. W konsekwencji instalacje wodociągowe zarastają kamieniem, a do prania musimy dodawać więcej proszku. Oznacza to, że w sposób beztroski niszczymy zasoby wody dla przyszłych pokoleń.

Celem zapobieżenia bezmyślnej degradacji lokalnego środowiska Sejm uchwalił obszerną nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie której zobowiązał mieszkańców gmin do cyklicznego opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków oraz legitymowania się dowodami potwierdzającymi wywóz nieczystości płynnych, a na gminy nałożył obowiązek przeprowadzania kontroli we wskazanym zakresie.

Począwszy od dnia 9 sierpnia 2023 roku Gmina ma obowiązek wdrożenia wywozu zastępczego nieczystości ciekłych.
Przepis art. 6 ust. 6 wzmiankowanej ustawy wprost stanowi, że gmina jest obowiązana zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy uchylają się od obowiązku cyklicznego pozbywania się nieczystości ciekłych. W takich przypadkach opróżnianie zbiorników odbywa się na koszt tych właścicieli.
Aktualnie górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru nieczystości ciekłych wykonanych przez Gminę wynoszą:
– 50,00 zł. brutto za odbiór i transport 1 m3 nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych,
– 200,00 zł. brutto za odbiór i transport 1 m3 osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jeżeli kontrolowany mieszkaniec nie wykaże za pomocą faktur, paragonów, rachunków lub innych dokumentów, że w sposób cykliczny opróżnia zbiornik z nieczystości ciekłych, organ gminy wyda decyzję, dzięki której nałoży na kontrolowanego obowiązek uiszczenia opłaty za opróżnienie zbiornika oraz zobowiąże go do udostępnienia dojazdu pojazdu asenizacyjnego do zbiornika lub przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomości. Decyzja wydawana jest na okres jednego roku.

Wydawanie decyzji w zakresie wywozu zastępczego nieczystości ciekłych nie leży w interesie zarówno mieszkańców jak i Gminy jako wspólnoty samorządowej. Dlatego też jeszcze raz apeluję o pochylenie się nad problemem obowiązku cyklicznego opróżnia zbiorników z nieczystości ciekłych oraz gromadzenia dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości do stacji zlewnej.
Podjęcie przez mieszkańców wzmiankowanych obowiązków wpłynie pozytywnie na lokalne środowisko oraz wizerunek Gminy. Mieszkańcy nie będą też musieli myśleć o reperkusjach prawno- karnych i prawno-administracyjnych za nielegalne pozbywanie się nieczystości ciekłych.