Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

 

W związku z wejściem w życie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa informuję, że wypłacane przez KRUS świadczenie pieniężne przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  • ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni);
  • pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Do czasu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia tej funkcji przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Krzyżanów będzie wydawał, na podstawie posiadanych dokumentów,  zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku braku danych potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia, otrzyma postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia i będzie mogła zamiast zaświadczenia dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

W związku z tym, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023r. wnioski o wydanie zaświadczenia będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Krzyżanów od dnia 3 lipca 2023r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 24 356 29 01.

Wójt

mgr inż. Tomasz Jakubowski