PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MICIN

wpis w: Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

 

Na podstawie art. 37, art. 38, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490) Wójt Gminy Krzyżanów ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów.

 

Przedmiotem przetargu jest:

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana po szkole podstawowej w miejscowości Micin, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 15/2 o pow. 0,18 ha, położonej w miejscowości Micin, obręb geodezyjny Micin, stanowiącej własność Gminy Krzyżanów, stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej numer LD1K/00030862/1. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów przyjętego uchwałą Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 stycznia 2022 r. w określone oznaczeniem 2.U  – tereny zabudowy usługowej.
 • Cena nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Micin, działka nr 15/2 obręb geodezyjny Micin: wynosi  115 000,00 zł.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość ustalono w kwocie 11 500,00 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy nr: 55 9021 1018 0100 0185 2001 0016 B.S Wspólna Praca w Kutnie odział w Krzyżanowie do dnia 23 czerwca 2022 roku do godz. 15.00. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku bankowym Urzędu Gminy Krzyżanów. Wpłata wadium przez uczestnika stanowi potwierdzenie przyjęcia warunków przetargu, zapoznania się z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, oraz  zgodę na zawarcie umowy.

 

 • Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

 

 • Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu, gotówką lub przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu bez prawa do odsetek.

 

 • Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy sprzedaży będzie skutkowało przepadkiem wadium.

 

 • Osoby biorące udział w przetargu, winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie danych ewidencyjnych.

 

 • Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

 

 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Krzyżanów pisemnej oferty w kwocie nie niższej niż cena wywoławcza do dnia 23 czerwca 2022 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej po szkole podstawowej w Micinie oznaczonej numerem działki 15/2 o pow. 0,18 ha obręb Micin”

 

 

 • Wysokość postąpienia zostanie ustalona przez uczestników przetargu jednak nie może być mniejsza niż 1% określonej ceny wywoławczej.

 

 • Rozstrzygnięcie przetargu (część jawna) odbędzie się 28 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Krzyżanów

 

 • Regulamin przetargu dostępny jest na stronie internetowej BIP Krzyżanów oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanów pokój nr 9 w godzinach 7:00- 15:00.

 

 

Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzyżanów pokój nr . 9, Tel. /024/ 356 29 06

 

Krzyżanów, dnia 17 maja 2022 roku

                                                                                                               

                                                                  WÓJT

/mgr. inż. Tomasz Jakubowski/

 O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U SPRZEDAŻ MICIN 10.05.2022 – publikacja

regulamin

ZARZĄDZENIE