INFORMACJA O WYKONANYM ZADANIU ” USUNIĘCIA I UNIESZKODLIWIENIA AZBESTU W 2021

wpis w: Ogłoszenia | 0

 

Zadanie: „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zwierająjących azbest z terenu Gminy Krzyżanów w 2021 roku“ w kwocie ogólnej zadania 38.635,32 złotych zostało dofinansowano w formie dotacji w wysokości: 26.696,00  złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospopdarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z zawarta umową na dofinansowanie Nr 523/OZ/D/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku. W wyniku zrealizowanego zadania unieszkodliwiono   76,276 Mg wyrobów zawierajacych azbest z ternu Gminy Krzyżanów.

Strony internetowe instytucji dotujacych zadanie:

http://www.zainwestujwekologie.pl