OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRZYŻANÓW

wpis w: Ogłoszenia | 0
Krzyżanów, dnia 8 października 2021 r.

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Krzyżanów

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXI/174/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 października 2021 r. do 8 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanów   w godzinach od 7oo do 143o., a także ww. materiały będą dostępne do wglądu na stronie http:/www.ugkrzyzanow.big.org.pl/

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanów w dniu 8 listopada 2021 r., o godz. 1200.

Dyskusja odbędzie się z zachowaniem rygorów sanitarnych. W celu zminimalizowania liczby osób przebywających w zamkniętym pomieszczeniu, aby maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, osoby chcące wziąć udział w dyskusji będą wpuszczane pojedynczo.

 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu studium, zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  – należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów lub w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@krzyzanow.pl  lub przez platformę ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2021 r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

– o projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów,

– o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. studium.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Krzyżanów.

Uwagi niedotyczące problematyki zakresu studium oraz uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Urzędzie Gminy Krzyżanów. Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane dla potrzeb procedury sporządzania projektu studium.

 

 

                                                                                                        WÓJT

mgr. inż Tomasz Jakubowski