Nowe taryfy Gminy Krzyżanów zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków

wpis w: Ogłoszenia | 0

Gmina Krzyżanów informuje, że taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Krzyżanów na okres 3 lat, ustalona decyzją nr WA.RZT.070.1.223A.13.2019 z dnia 10.02.2021, została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 8 marca 2021 roku i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. od 16 marca 2021 roku (zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Poniżej prezentujemy państwu tabele wysokości cen oraz tabele odbiorców usług dla każdej z grup dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz plik PDF do pobrania: WA.RZT.070.223A.13.2019

I. Wysokość cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Okres obowiązywania nowych taryf
16.03.2021-15.03.2022 16.03.2022-15.03.2023 16.03.2023-15.03.2024
1 W1 2,39 zł/m³ 2,43 zł/m³ 2,46 zł/m³
2 W2 2,44 zł/m³ 2,47 zł/m³ 2,50 zł/m³
3 W3 2,44 zł/m³ 2,47 zł/m³ 2,51 zł/m³

II. Wysokość cen zbiorowego odprowadzania ścieków

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Okres obowiązywania nowych taryf
16.03.2021-15.03.2022 16.03.2022-15.03.2023 16.03.2023-15.03.2024
1 K1 4,58 zł/m³ 4,62 zł/m³ 4,66 zł/m³

III. Taryfowe grupy odbiorców usług

Podział na taryfowe grupy odbiorców w zakresie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców
Grupa W1 Grupa ta obejmuje gospodarstwa domowe pobierające wodę na cele socjalno -bytowe, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego , w 3- miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W2 Grupa ta obejmuje Gminę i jej  jednostki budżetowe , jednostki oświaty i kultury, przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną , handlową i usługową pobierających wodę do celów wiązanych z prowadzoną działalnością i rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W3 Grupa ta obejmuje Gminę pobierającą wodę na cele p/poż wynikające z art.22 ustawy. rozliczaną na podstawie półrocznych raportów składanych przez OSP.

Podział na taryfową grupę odbiorców w zakresie na zbiorowe odprowadzanie ścieków

Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców
Grupa K1 Grupa ta obejmuje gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe do kanalizacji, rozliczanych jako równą ilości wody pobranej na podstawie wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Grupa ta obejmuje mieszkańców  Łęki Kościelne i Ktery.