Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/190/10 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 368, poz. 3504)

 

zapraszam

 

do udziału w konsultacjach, których przedmiotem będzie projekt Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

 

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Krzyżanów, w zakresie treści projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanów w sprawie Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach: 16.09.2020r. – 23.09.2020r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażania pisemnych opinii przez organizacje i podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Krzyżanów.

Projekt Uchwały Rady Gminy Krzyżanów w sprawie programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok zostanie zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy Krzyżanów pod adresem www.ugkrzyzanow.bip.org.pl , na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzyżanów pod adresem: www.krzyzanow.pl,  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzyżanów oraz przesłany znanym organizacjom pozarządowym.

Pisemne opinie w sprawie konsultowanego projektu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzyżanów do dnia  23.09.2020r.

Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie BIP Urzędu Gminy Krzyżanów.

                                                                                                        Wójt

mgr inż. Tomasz Jakubowski

 

Krzyżanów, 2020.09.08.

projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi