Sprzedaż budynku po Szkole Podstawowej w Micinie – Przetarg

wpis w: Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 37, art. 38, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.  z  2020  r.  poz. 65, 284,  471, 782) oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490) Wójt Gminy Krzyżanów ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów.

 

Przedmiotem przetargu jest:

 • Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po szkole podstawowej w miejscowości Micin, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 15/4 o pow. 0,74 ha, położona w miejscowości Micin, obręb geodezyjny Micin, stanowiąca własność Gminy Krzyżanów, stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej numer LD1K/00030862/1. Budynek częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Ściany murowane z cegły pełnej, budynek w całości poddany termomodernizacji w roku 2015. Powierzchnia użytkowa budynku 721,83 m².  Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów przyjętego uchwałą Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 sierpnia 2003 r. określone oznaczeniem 5.UO.30 – teren usług oświaty .
 • Cena nieruchomości zabudowanej w miejscowości Micin, działka nr 15/4 obręb geodezyjny Micin wynosi 907 000,00 (dziewięćset siedem tysięcy złotych 00/100)   + podatek VAT.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość ustalono w kwocie 97.000,00 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy nr: 55 9021 1018 0100 0185 2001 0016 B.S Wspólna Praca w Kutnie odział w Krzyżanowie do dnia 16 października 2020 roku do godz. 15.00. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku bankowym Urzędu Gminy Krzyżanów. Wpłata wadium przez uczestnika stanowi potwierdzenie przyjęcia warunków przetargu, zapoznania się z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, oraz  zgodę na zawarcie umowy.
 • Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
 • Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu, gotówką lub przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu bez prawa do odsetek.
 • Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy sprzedaży będzie skutkowało przepadkiem wadium.
 • Osoby biorące udział w przetargu, winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie danych ewidencyjnych.
 • Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Krzyżanów pisemnej oferty w kwocie nie niższej niż cena wywoławcza do dnia 16 października 2020 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po szkole podstawowej w Micinie oznaczonej numerem działki 15/4 o pow. 0,74 ha obręb Micin”
 • Wysokość postąpienia zostanie ustalona przez uczestników przetargu jednak nie może być mniejsza niż 1% określonej ceny wywoławczej.
 • Rozstrzygnięcie przetargu (część jawna) odbędzie się 22 października 2020 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Krzyżanów
 • Regulamin przetargu dostępny jest na stronie internetowej BIP Krzyżanów oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanów pokój nr 9 w godzinach 7:00- 15:00.

 

Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzyżanów pokój nr. 9, Tel. (24) 356 29 06

 

Krzyżanów, dnia 10 sierpnia 2020 roku

                                                                                              

                                                                       WÓJT

                                                                                       mgr. inż. Tomasz Jakubowski