Nabór kandydatów na rachmistrzów spisu rolnego 2020r.

wpis w: Ogłoszenia | 0

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728) Wójt Gminy Krzyżanów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór  kandydatów na rachmistrzów terenowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728 – dalej: „PSR 2020”) spisu rolnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r. Spis rolny jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

  1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

   • mieć ukończone 18 lat,
   • zamieszkiwać na terenie Gminy Krzyżanów,
   • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
   • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
   • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  2. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego musi zawierać:

   1. Zgłoszenie kandydatury z podaniem (druk do pobrania poniżej):
    • imienia (imion) i nazwisk
    • adresu zamieszkania
    • numeru telefonu
    • adresu e-mail
    • informacje odnośnie spełnienia warunków w pkt. I.
   2. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
   3. Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 PSR 2020, zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” (druk do pobrania poniżej).
   4. Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 PSR 2020, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Powyższa klauzula zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
   5. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego)
   • Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Gminy Krzyżanów , Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Krzyżanów.
   • Termin składania ofert: 16 czerwca 2020 r. – 8 lipca 2020r. Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Kandydat na rachmistrza:

   Składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail na potrzeby realizacji procesu naboru i szkolenia kandydatów na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020r. Zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu. Podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.Podlega postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik i jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata. Uwaga: Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

   Otrzyma w czasie rejestrowania jego danych w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) lub na podany adres e-mail informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Dane kandydatów na rachmistrza są rejestrowane w SER przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Krzyżanów. Kandydat na rachmistrza terenowego, którego dane zostały zarejestrowane w systemie SER otrzyma login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne. Po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu testowego tj. uzyskaniu co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, zostaje wpisany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisuje umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego, z zastrzeżeniem pkt. 3 powyżej.

   Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku oraz żądania sprawdzenia poprawności tego wyniku.

   Po wpisaniu na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji SER zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

   Rachmistrz terenowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w PSR 2020, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego, dostarczonego mu na podstawie umowy użyczenia mienia. W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich, rachmistrze będą realizować wywiady telefoniczne, z wykorzystaniem ww. urządzeń.

  4. Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

   • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
   • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe;
   • przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Krzyżanowie ( Urząd Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów) – nr tel.  24 356 29 06

Krzyżanów dnia , dn. 15.06.2020 r.

GMINNY KOMISARZ SPISOWY

Wójt Gminy Krzyżanów

mgr. inż Tomasz Jakubowski

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego

Oświadczenie kandydata na rachmistrza terenowego – niekaralność

Oficjalna strona internetowa Powszechnego Spisu Rolnego 2020

https://spisrolny.gov.pl/